TPL_BEEZ5_LOGO

Документи

Мрежни правила за дистрибуција на природен гас.

Превземете овде

Програми за работењето на ЈПЕД Струмица Гас

Програма за работа на ЈПЕД Струмица-Гас Струмица за 2020.pdf

Превземете овде

Програма за изменување и дополнување на Програмата за работа на ЈПЕД Струмица-Гас Струмица за 2019.pdf

Превземете овде

Програма за работа на ЈПЕД Струмица-Гас Струмица за 2019.pdf

Превземете овде

Програма за работа на ЈПЕД Струмица-Гас Струмица за 2018.pdf

Превземете овде

Програма за работа на ЈПЕД Струмица-Гас Струмица за 2017.pdf

Превземете овде

Програма за работа на ЈПЕД Струмица-Гас Струмица за 2016.pdf

Превземете овде

Квартални извештаи

Извештај за работењето на ЈПЕД СТРУМИЦА-ГАС за период I месец до IX месец 2019 година.

Превземете овде

Извештај за работењето на ЈПЕД СТРУМИЦА-ГАС за период I месец до VI месец 2019 година.

Превземете овде

Извештај за работењето на ЈПЕД СТРУМИЦА-ГАС за период I месец до III месец 2019 година.

Превземете овде

Извештај за работењето на ЈПЕД СТРУМИЦА-ГАС за период I месец до IX месец 2018 година.

Превземете овде

Извештај за работењето на ЈПЕД СТРУМИЦА-ГАС за прво полугодие од 2018 година.

Превземете овде

Извештај за работењето на ЈПЕД СТРУМИЦА-ГАС за прв квартал од 2018 година.

Превземете овде

Годишни извештаи

Годишен извештај за работењето на ЈПЕД Струмица-Гас Струмица за 2018 година.

Превземете овде

Годишен извештај за работењето на ЈПЕД Струмица-Гас Струмица за 2017 година.

Превземете овде

Годишен извештај за работењето на ЈПЕД Струмица-Гас Струмица за 2016 година.

Превземете овде

Годишна сметка на ЈПЕД Струмица Гас за 2017 година

Извештај за даночен биланс.

Превземете овде

Извештај за биланс на успех.

Превземете овде

Извештај за биланс на состојбата.

Превземете овде

Годишна сметка на ЈПЕД Струмица Гас за 2018 година

Извештај за биланс на успех.

Превземете овде

Извештај за биланс на состојбата.

Превземете овде

Одлука за избор на кандидат по интерен оглас бр. 01/2020 за пополнување на работно место со унапредување

Одлуката за избор на кандидат по интерен оглас бр. 01/2020 за пополнување на работно место со унапредување може да ја видите на следниов линк.


ИНТЕРЕН ОГЛАС број 01/2019 За унапредување на 1 (еден) административен службеник во ЈПЕД Струмица-Гас Струмица

Согласно член 48 став 4 од Законот за административни службеници (Службен весник на РМ бр.27/14 , 199/14 , 154/15 , 05/16 , 142/16 и 11/18), како и Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас , начинот на поднесување на пријава за унапредување , начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто , како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција и интервјуто како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката за селекција во зависност од категоријата на работното место за кое е објавен интерниот оглас (Службен весник на РМ бр.11/15 и 35/18) ЈПЕД Струмица-Гас Струмица објавува:

Повеќе: ИНТЕРЕН ОГЛАС број 01/2019 За унапредување на 1 (еден) административен службеник во ЈПЕД...