TPL_BEEZ5_LOGO

Контакт

...


Овластени лица за комуникација со граѓани коишто имаат одреден вид и степен на попреченост со цел укажување на помош се:

1. Ристе Тупаров, тел. 076 317003

 

Овластено лице за слободен пристап до информации од јавен карактер е:

, тел. , email: